top of page

תקנון הגרלת הגרין קארד

 

כללי

1. ברוכים הבאים לאתר http://jvisa.co.il/dv-lottery/ להלן: ("האתר") המופעל על-ידי "ג'ונתן שרותי ויזה לארה"ב" להלן: ("בעל האתר" או "החברה" ).

2. תנאי תקנון זה חלים על כל חלקיו ועמודיו של האתר ומהווים הסכם בין בעל האתר למשתמשים בו, במידה ואינך מסכים לתנאי תקנון זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

3. הרישום לאתר והזמנת שירותים מאת האתר מותרת לכל תושב ישראלי אשר מלאו לו 18 שנים ובידיו כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות המוכרות

4. למען הסר ספק: בעל האתר ו/או עובדיו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו אינם פועלים ו/או מייצגים ו/או פועלים בתיאום ו/או בשיתוף עם ממשלת ארה"ב ו/או עם מחלקת שירותי ההגירה והאזרחות של ממשלת ארה"ב (להלן ""USCIS ו/או"United States Citizenship and Immigration Services") ו/או אף משרד ו/או גוף ממשלתי אמריקאי אחר ו/או מי מטעמם ו/או מטעם כל גוף ממלכתי ו/או רשמי אמריקאי אחר.

5. לאור האמור לעיל ולמען הסר הספק: לבעל האתר ו/או למי מטעמו אין כל השפעה על תוצאות ההגרלה ו/או לאופן עריכתה ו/או למועד עריכתה ו/או לעצם עריכתה ו/או לזכאות השתתפות המשתמש בהגרלה ו/או לזכייה בהגרלה ו/או לסיכויי הזכייה ו/או למימוש הזכייה ו/או לקבלת אשרת Diversity Immigrant Visa להלן "אשרת DV" ו/או "גרין קארד" בפועל. מובהר כי בעל האתר רק מסייע בהגשת הבקשה להשתתף בהגרלה ואין לו כל ידע ו/או קשר לתוצאות ההגרלה והוא לא ישא בכל אחריות בגין כך.

 

השרות:

6. בעל האתר מציע מגוון שירותי יעוץ ועזרה בתשלום בתהליך רישום להגרלת הגרין-קארד השנתית הרשמית של ממשלת ארה"ב להלן: ("ההגרלה") , שירותים אלה כוללים בין היתר : יעוץ, הכוונה , תרגום, וסיוע בעריכת טופס ההרשמה להגרלה והזנתו באתר הרשמי של ההגרלה שכתובתו: https://www.dvlottery.state.gov/  להלן : ("השירותים").

6.1 השירות ניתן באמצעות מילוי שאלון טלפוני בסיוע אחד מנציגי השירות של בעל האתר.

 

 

התמורה:

7. השירותים אותם מציע בעל האתר ניתנים בתמורה לתשלום להלן "התמורה" ו/או "שכר הטרחה" / שכ"ט.

7.1 התשלום בגין השירותים יהיו בהתאם למחירון המופיע באתר ו/או בהתאם למחיר שניתן על ידי נציג האתר בטלפון בכתב.

7.2 בעל האתר רשאי מעת לעת לעדכן את המחירים הנגבים בעבור השירותים על ידיו.

7.3 תשלום שכר הטרחה הינו תנאי לקבלת השירותים המוצעים על ידי האתר ו/או החברה הכוללים יעוץ, הכוונה , תרגום, וסיוע בעריכת טופס ההרשמה להגרלה והזנתו באתר הרשמי של ההגרלה בלבד. שירותים נוספים, ככל ויינתנו, יהיו כרוכים בתשלום נוסף.

7.4 מובהר, כי עומדת בפני הלקוח האפשרות לבצע את הליך ההרשמה להגרלה באופן עצמאי ו/או באמצעות מי מטעמו ללא עלות כספית באתר ההגרלה הרשמי של ממשלת ארה"ב שכתובתו: https://www.dvlottery.state.gov/ להלן "אתר ההגרלה הממשלתי האמריקאי הרשמי".

7.5 מובהר בזאת, כי תשלום התמורה לבעל האתר כאמור לעיל אינו כולל בחובו את עלויות ההליך של הגשת בקשה לאשרת גרין קארד במקרה של זכייה בהגרלה ו/או כל הליך אחר אשר יבחר הלקוח לעשות במקרה של זכייה בהגרלה. למען הסר ספק, בעל האתר מציע שירות הרשמה להגרלה בלבד וכל טיפול ו/או שירותים נוספים, יחוייבו בתשלום שכר טרחה נוסף על ידי הלקוח. 

 

אופן מתן השירות:

8.  חשוב להבהיר, כי הבקשות להרשמה להגרלה נאספות ונשמרות במשרדי החברה במהלך השנה ומוזנות לאתר ההגרלה הממשלתי האמריקאי הרשמי (ראה קישור לאתר בסעיף 6) במועד פתיחת הרישום להגרלה המתחרש אחת לשנה במועד הנקבע על-ידי ממשלת ארה"ב המשתנה בכל שנה קלנדרית. 

8.1 רק לאחר ההזנה של פרטי הלקוח באתר ההגרלה הרשמי תשלח אל הלקוח אסמכתא רשמית על רישומו בהגרלה הרשמית לגרין קארד. 

9. לאחר שהלקוח שילם את התמורה לבעל האתר והשלים את כל הפרטים הנדרשים אל מול נציגי השירות של האתר בטלפון ו/או בדואר האלקטרוני ידאג בעל האתר או מי מטעמו להזין את פרטי הלקוח באתר ההגרלה הממשלתי האמריקאי הרשמי (שכתובתו: https://www.dvlottery.state.gov/) במועד פתיחת ההגרלה לשנה הקלנדרית אליה נרשם הלקוח.

9.1 לאחר הזנת פריטו של הלקוח לאתר ההגרלה הממשלתי האמריקאי הרשמי, תשלח הודעה לדואר האלקטרוני (אותה מסר הלקוח בעת רישומו לשירות) אסמכתא הרשמה רשמית ובה מספר אסמכתא למעקב אחר זכייתו בהגרלה. 

9.2 את תוצאות ההגרלה ובדיקת זכיית הלקוח יבדוק הלקוח עצמאית באמצעות האתר הרשמי בכתובת הבאה: https://www.dvlottery.state.gov/ESC/(S(xull5fl1hkqoe1zclw0o2tg4))/Secure/StatusCheck.aspx 

אינם זכאים להשתתף בהגרלה:

10. על מנת להשתתף בהגרלה יש לענות על מספר קריטריונים בסיסים אותם קבעה ממשלת ארה"ב להלן "עורכת ההגרלה" בין מי שאינם זכאים להשתתף בהגרלה ניתן למצוא את הבאים: 

10.1 מי שטרם מלאו לו 18 אינם זכאים להשתתף בהגרלה.

10.2 בעלי עבר פלילי אינם זכאים להשתתף בהגרלה.

10.3 לקוחות אשר הפרו את תנאי הויזה שלהם לארה"ב ו/או גורשו מארה"ב ו/או שהו שלא כדין בארה"ב ו/או מסורבי ויזה לארה"ב ו/או לקוחות שבוטלו אשרותיהם לארה"ב ו/או הפרו תנאים שניתנו להם ע"י רשויות ההגירה האמריקאים אינם זכאים להשתתף בהגרלה.

10.4 מי שלא סיים 12 שנות לימוד או  לחלופין בעל ניסיון תעסוקתי של שנתיים לפחות במקצועות נבחרים אינם זכאים להשתתף בהגרלה. (את רשימת המקצועות הנבחרים ניתן לבדוק באמצעות האתר הרשמי הבא: http://www.onetonline.org/ ).

 

מסירת מידע כנה ואמיתי

11. הלקוח מתחייב כי ימסור מידע אמיתי וכנה אודותיו בעת השלמת הפרטים מול בעל האתר ו/או מי מטעמו וישיב על שאלות הטופס בתשובות מלאות וכנות. הלקוח מתחייב כי לא ימסור מידע כוזב, וזאת במטרה להשתתף בהגרלת הגרין-קארד הרשמית,  מובהר בזאת כי כי מתן מידע כוזב לבעל האתר הנה מתן מידע כוזב לרשויות ההגירה של ארה"ב ( USCIS ( המהווה עבירה פלילית וכן כי כל הצהרה שקרית או מטעה עלולה להוביל לשלילת הבקשה לאשרת גרין קארד ו/או הכניסה לארצות הברית לצמיתות.

11.1 באם המועמד נמצא אינו דובר אמת ו/או כי הפרטים אותם מסר שקריים ו/או כוזבים ו/או אינם נכונים ו/או לקויים, בעל האתר יהיה רשאי שלא להזין פרטיו לאתר ההגרלה הרשמי ואף לדווח עליו ל- USCIS)) הלקוח מאשר כי הוא לא יבוא בתביעה  ו/או דרישה וכל טענה בשל כך וכי לא יטען בגין נזקים שיגרמו לו על ידי כך, וכי הוא מוותר על החזר כספי עבור השירות ששולם לבעל האתר בעבור השירותים. 

11.2 האתר שומר על זכותו לנקוט בהליכים משפטיים, בין אם הליכים אזרחיים ובין אם הליכים פליליים, במקרים של מסירת מידע כוזב בעת מילוי עצמי של השאלון באתר ו/או מסירת המידע המוטעה לצוות האתר, בין אם בשוגג או בניסיון להשיא הסיכוי לקבלת אשרת הגרין קארד.

 

השלמת פרטים ושיתוף פעולה מצד הלקוח

12. המשתמש מתחייב כי ישלים כל מידע שיחסר לבעל האתר ולמי מטעמו וכי יספק את התמונות שלו ושל בני משפחתו על פי הסטנדרטים שנקבעו ושנדרשים על-ידי ממשלת ארה"ב כתנאי להרשמה להגרלה, וכן יספק את כל הפרטים הרלוונטיים הנדרשים על ידי צוות האתר בתוך 14 ימי עסקים מיום מועד תשלום התמורה לבעל האתר. על הלקוח להתעדכן בכתובת הדואר אלקטרוני אשר מסר בעת מילוי ההזמנה באתר ו/או לנציג שירות טלפונית, וכן להיות זמין בטלפונים שמסרו בעת ההרשמה באתר ו/או באמצעות נציג בטלפון. באם לא ישתף פעולה המשתמש בהשלמת הפרטים החסרים בתוך 14 ימים עסקים, תיסגר בקשתו ללא כל החזר כספי, ובעל האתר לא יישם בקשתו ויזין בקשתו לאתר ההגרלה הרשמי, במידה והמשתמש יתעניין בקבלת השירות בשנית בעתיד, עליו יהיה לשלם מחדש את סכום שכר הטרחה.

 

מסלולרי שירות

13. לאחר השלמת הפרטים מול נציג האתר , תינתן ללקוח אפשרות לבחור בין שני מסלולים:

13.1 השתתפות חד פעמית בהגרלה של השנה הקלנדרית הנוכחית שתוצאותיה יתפרסמו ב מאי 2017

13.2 מנוי השתתפות רב שנתי: המקנה אפשרות להירשם מראש להגרלות של מספר שנים הבאות, שיקבע על ידי הלקוח - במחיר אותו ניתן למצוא בקבלת המחירון מנציג החברה בטלפון.

 

מנוי רב –שנתי 

14. בהמשך לסעיף הקודם, חשוב לדעת ומובהר בזאת, כי על לקוח אשר בחר במסלול רב שנתי האחריות לשלוח 2 תמונות עדכניות תקינות בתקן האמריקאי עבור כל משתתף בהגרלה מטעמי, בכל שנה מחדש להגרלות של מספר השנים שבחר להשתתף בהן. עליו לספק את התמונות בדוא"ל ו/או בדואר (למשרדי החברה) לא יאוחר מסוף חודש ספטמבר של כל שנה. לקוח אשר לא יספק את התמונות התקינות הנדרשות לא יהיה זכאי בהשתתפות בהגרלה ולא יהיה זכאי להחזר כספי עבור השכר טרחה ששולם. 

14.1 בהמשך לסעיף הקודם חשוב לדעת ומובהר בזאת, כי על לקוח אשר בחר במסלול רב שנתי האחריות לעדכן מדי שנה לא יאוחר מסוף חודש ספטמבר על עדכון בפריטו האישיים לרבות, מצב משפחתי (נשוי/גרוש) שם פרטי,שם משפחה, כתובת מגורים , מספר ילדים עדכני, וכו'. לקוח אשר לא יספק מידע עדכני עבור פרטיו האישים יישא באחריות במידה והוא ו/או מי מבני משפחתו ו/או מטעמו יהיו זכאים לאשרת גרין קארד במקרה של זכייה בהגרלה ו/או אי זכאות להשתתף בהגרלה ולא יבוא לחברה בעל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה לפיצוי ו/או שיפוי כספי ו/או החזר כספי עבור השירות. 

14.2 החזר כספי במקרה של זכייה גרין קארד במסלול רב שנתי: מודע הלקוח כי במקרה של זכייה בגרין קארד במסלול רב שנתי טרם הסתיים מנויו להגרלות העתידיות, יהיה זכאי הלקוח להחזר כספי של 85% מסכום התמורה עבור רישום להגרלות העתידיות שאליהן נרשם, כאשר מחיר עבור השנה הראשונה תמיד יהיה 295 ש"ח לאדם. ההחזר הכספי יתבצע באמצעות העברה בנקאית לחשבון הלקוח או באמצעות זיכוי כרטיס האשראי של הלקוח בלבד. 

 

זכייה בהגרלה אך אי זכאות לגרין קארד

15. מובהר בזאת, כי בכל הגרלה זוכים יותר מבקשים ממספר האשרות המוקצות,(בד"כ כ 100,000 מבקשים עולים בהגרלה ומתוכם רק כ 50,000 זכאים וזוכים באשרת הגרין קארד) ומימוש הזכייה מותנה במהירות יצירת הקשר הראשוני עם מחלקת ההגירה בעת הודעה על זכייה בהגרלה. לכן קיימת האפשרות כי ייבחר הלקוח בהגרלה אך עקב אי פנייתו במועד כאמור לעיל ו/או עקב אי התחלת תהליך הבקשה לאשרת הגרין קארד לא ימצא הלקוח זכאי באשרת הגרין קארד והלקוח לא יבוא בכל טענה/תביעה ו/או דרישה בשל כך. 

15.1 כמות האשרות המוקצות נקבעת על ידי ממשלת ארה"ב בלבד ומשתנה משנה לשנה.

15.2 האחריות על בדיקת הזכייה בהגרלה מותנית על אחריותו של הלקוח בלבד וניתן יהיה לבדוק את תוצאות ההגרלה באתר הבא: https://www.dvlottery.state.gov/ESC/(S(xull5fl1hkqoe1zclw0o2tg4))/Secure/StatusCheck.aspx למידע נוסף פנו לנציג שירות האתר וראו סעיפים קטנים 9.1 ו 9.2 בתקנון זה. 

15.3 קיימת האפשרות כי הלקוח יזכה בהגרלה ויתחיל בתהליך בקשת אשרת הגרין-קארד בזמן אך ימצא לא זכאי על-ידי ממשלת ארה"ב ו/או שגרירות ארה"ב ואו מי מטעימה.

 

ביטול ההגרלה/ השתתפות בהגרלה

16.  מובהר בזאת כי באם ולא תתקיים הגרלה בשנה הקלנדרית הנוכחית מכל סיבה שהיא ו/או מדינת לידתו של הלקוח אינה מבין המדינות הזכאיות בהשתתפות בהגרלת הגרין קארד של השנה, תדאג החברה לרישום והזנת בקשתו של הלקוח להרשמה להגרלה של השנה הקלנדרית הבאה , וכי הלקוח לא יהיה זכאי לדרוש פיצוי ו/או שיפוי ו/או ביטול השירות ו/או קבלת שכר הטרחה ששולם לחברה בחזרה.

 

ביטול השירות/העסקה

17. מובהר , כי צוות האתר מטפל בבקשת המשתמש מיד עם קבלת אישור תשלום עבור השרות, ולאחר השלמת מילוי השאלון על ידי המשתמש באמצעות האתר ו/או נציג האתר בטלפון, יחד עם זאת מאפשרת החברה לבטל את ההתקשרות עמה בתנאים הבאים: 

17.1 ביטול העסקה תוך 24 שעות ממועד התשלום: זיכוי כספי מלא ללא דמי ביטול 

17.2 ביטול העסקה עד 14ימים ממועד התשלום תזכה את המשתמש להחזר כספי השווה ל 50% מהסכום ששילם. 

17.3 ביטול עסקה לאחר 14 ימים ממועד התשלום לא תזכה את המשתמש בהחזר בכספי. 

17.4 במידה והוזנה בקשתו של המשתמש לאתר ההגרלה הרשמי לא יזכה המשתמש בהחזר כספי עבור השירות  גם במידה וביטל השירות תוך פחות מ 24 שעות ממועד התשלום לחברה. 

17.5 ביטול השירות יעשה על ידי שליחת בקשה בכתב לדואר האלקטרוני: jggabbay@gmail.com על הלקוח לוודא טלפונית כי בעלת האתר או מי מטעמו קיבלו את בקשתו לביטול השירות ולקבל על כך אישור חזרה מבעל האתר או מי מטעמו בכתב. 

 

איסוף מידע ופרטיות

18. פרטי הלקוח  ושל בני משפחתו כפי שנמסרו במסגרת ההרשמה להגרלה ישמרו במאגר המידע של החברה. אם ברצונך להיגרע מן המאגר עליך לשלוח בקשה כתובה לחברה ופרטיך ימחקו  למייל: jggabbay@gmail.com

18.1 מאשר המשתמש לחברה ולשותפיה העסקיים, לשלוח לו מעת לעת הודעות ו/או עדכונים ו/או הטבות ו/או פרסומים לפרטי ההתקשרות שמסר לרבות מסרונים/דוא"ל/טלפון/דברי דואר ועוד.

 

תחזוקת האתר וטיפול בתקלות:

19. בעל האתר ייעשה כמיטב יכולתו לתקן תקלות באתר בהקדם האפשרי. עם זאת, בעל האתר לא יישא בכל תשלום ו/או אחריות בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מתקלה באתר ו/או בגין כל נזק שנגרם כתוצאה ממעשה מכוון ו/או רשלני של צד שלישי ו/או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. בפרט, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר לא יישא בכל אחריות בגין אבדן כל מידע המאוחסן באתר ואינו מתחייב כי מידע זה ישמר.

19.1 בעל האתר שומר לעצמו הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

19.2 בעל האתר רשאי לשנות את מראה האתר,מבנה האתר, זמינות האתר ושל השירותים אותם מציע בעל האתר מבלי הצורך להודיע על כך מראש המשתמש לא יבוא בטענה ו/או תביעה ו/או דרישה

 

הקניין הרוחני

20. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני, לרבות כל סימני מסחר ו/או פטנטים, ו/או מדגמים באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר ובתוכנה של האתר )למעט הזכויות ב"חומרי צד ג" כהגדרת מושג זה להלן( שייכות לבעל האתר. כל הזכויות בתכנים אלה שמורות.

20.1 מבלי לגרוע מהזכויות לעיל, ניתן להשתמש בתכנים הכלולים באתר זה לשימוש אישי ופרטי בלבד ובכפוף ליתר תנאי תקנון זה. אין לעשות כל שימוש מסחרי בתכנים אלה ו/או כל שימוש אחר שאינו שימוש עצמי, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת בעל האתר. מבלי למעט מן האמור לעיל, אין ליצור כל עותקים של התכנים באתר זה או של כל חלק מהם, אין לפרסמם ו/או להפיצם ו/או לאחסנם בכל מאגר מידע ו/או אמצעי אחסון אחר, בכל מדיה, לרבות בדפוס ו/או בכל אמצעי אלקטרוני ו/או אופטי ו/או דיגיטלי, ללא היתר מראש ובכתב מבעל האתר.

 

הדין החל ומקום השיפוט:

21. הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.

20.1 בכל מקרה של מחלוקת תהא לבתי המשפט של מחוז חיפה הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

כל האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר אך האמור בו מיוחס גם ללשון נקבה, ואין באמור בו בכדי לפגוע אלא מטעמי נוחות בלבד.
 

bottom of page